Bộ nắp bể kích thước lớn Multi  là loại nắp được thiết kế sản xuất theo đơn đăth hàng của khách sử dụng cho các loại bể ngầm kích thước lớn như Các loại bể cá koi, bể cân bằng hồ bơi, bể kỹ thuật. Các bộ nắp này được chia thành các nắp nhỏ để giảm khối lượng và thuận tiện đóng mở.