NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể ngầm MHE (tải trung bình)

3,200,0006,100,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể ngầm MHO (tải ô tô)

3,500,0007,100,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể mặt inox MHT

3,950,0004,800,000

NẮP BỂ NGẦM CHỐNG NƯỚC NGOÀI TRỜI

Nắp bể ngầm MHD (tải cao)

6,500,0009,200,000