NẮP BỂ NƯỚC NGẦM TRONG NHÀ

NẮP BỂ NGẦM TRONG NHÀ MHI (tải thấp)

1,950,0002,200,000

NẮP HỐ GA THOÁT NƯỚC

Nắp hố ga trồng cỏ MHG

2,450,0003,600,000

NẮP HỐ GA THOÁT NƯỚC

Nắp hố ga lát gạch MHP

2,500,0003,750,000