NẮP BỂ NƯỚC NGẦM

Nắp bể ngầm MHE (tải đi lại)

3,200,0006,100,000

NẮP BỂ NƯỚC NGẦM

Nắp bể ngầm MHO (tải ô tô)

3,500,0007,100,000

NẮP BỂ NƯỚC NGẦM

Nắp bể mặt inox MHT

3,950,0004,800,000

NẮP BỂ NƯỚC NGẦM

Nắp bể ngầm MHD (tải cao)

6,500,0009,200,000