1,200,0001,360,000
2,100,0002,700,000
2,300,0003,000,000
2,500,0003,580,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

Nắp hố ga lát gạch MHP

2,500,0003,750,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

Nắp hố ga trồng cỏ MHG

2,450,0003,600,000
4,300,0005,700,000