1,100,0001,350,000
2,100,0002,700,000
1,800,0002,600,000
2,500,0003,400,000
2,900,0005,650,000
3,500,0007,400,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

Nắp hố ga lát gạch MHP

2,350,0004,500,000

NẮP HỐ GA NGOÀI TRỜI

Nắp hố ga trồng cỏ MHG

2,450,0003,600,000
4,300,0005,700,000