2,900,0005,300,000
2,100,0002,600,000
2,050,0002,590,000
3,180,0003,750,000

NẮP BỂ CHỐNG NƯỚC NGĂN MÙI

Nắp bể ngầm MHD (tải cao)

6,500,00013,100,000